Wauw  ...  dat gaat ineens allemaal wel snel , hé..  Ik meen dat ik een tijdje geleden nog een enquete heb ingevuld over het wel of niet nuttig vinden van de Vlabin recensies...  Ik vind die nuttig.

Dat er nu al plotsklaps door Bibnet besloten wordt om die recensies overeenkomst stop te zetten vind ik nogal flagrant.. Waarom wordt "de basis" daar dan niet over bevraagd?  Ik meen dat we toch al allemaal meebetaalden voor die "metacontent"?  


Enfin, los van de beslissing van Bibnet, hoe dan ook wordt het meer en meer duidelijk waar we met onze vrienden, die door "de kracht van verandering" de zaken eens op orde gaan zetten, naar toe gaan ..

innige deelneming

Dirk

http://bib.boutersem.be

Weergaven: 1147

Berichten in deze discussie

De metacontent is pas in voege en het serieuze gedeelte verdwijnt al.

Ik vraag mij toch ernstig af of ze eigenlijk wel weten welke implicaties al die beslissingen hebben.  Er wordt onder het mom van besparingen een potje paniekvoetbal gespeeld en de grove borstel wordt bovengehaald.  Wat er overblijft, zijn gedesillusioneerde medewerkers die de handdoek gooien...  Spijtig, maar kunnen wij daar iets aan veranderen ? De sector zwijgt en berust...  Hopelijk haalt het overleg dat we vrijdag in Brussel via de VVBAD hielden, wat uit. We moeten ons toch laten horen ?

Lezen en kritisch lezen is een basis voor democratie. Duiding is belangrijk.

Eventjes duiden dat die besparingen voor Vlabin-VBC nu eens niet aan die krachten van verandering liggen ;-), maar al voordien werden gepland.

We moeten eens serieus overwegen welke metacontent belangrijk is: commerciële of inhoudelijke. De laatste jaren gaat Bibnet volgens mijn bescheiden menin geen beetje teveel op dit commerciële partners rusten. Contracten afsluiten met commerciële partners, webwinkels op een overheidssite aanbieden, en anderzijds aanbieders van objectievere en gedegen informatie aan de kant schuiven is niet de juiste evolutie.

We moeten ook eens serieus overwegen of de klanten van de openbare bibliotheken wel gediend zijn met het overaanbod aan irrelevante informatie als ze willen weten of een werk ergens beschikbaar is. Zou die beschikbaarheid niet eerst moeten woren aangeboden en dan pas de gelegenheid worden gegeven om door te linken naar meer metacontent. Een duidelijke aanduiding van wie die metacontent levert ware ook niet mis.

Wij hebben van Bibnet een persoonlijke brief (met een contract) ontvangen, gedateerd 22-10-2014 betreffende de overeenkomst Samenaankoop Basispakket 'Metacontent'.  Dit  om de Oost-Vlaamse gemeenten te overtuigen om vanaf 2015 eventueel zelf de kosten te dragen voor dit pakket, mocht de provincie Oost-Vlaanderen deze kosten in 2015 niet kunnen dragen.

In deze brief staat dat dit pakket Metacontent vandaag bestaat uit een korf van digitale bronnen die in Bibliotheekportalen worden geïntegreerd. De recensies van Vlabin-VBC staan mee opgesomd in die lijst.

Het woordje vandaag schijnt wel heel letterlijk neergepend te zijn: twee dagen later wordt de overeenkomst met Vlabin-VBC opgezegd met een aangetekend schrijven, gedateerd 24-10-2014, aldus de mail van Mia Madjek van afgelopen maandag.

In het te ondertekenen contract dat wij van Bibnet ontvingen, staat het volgende:

Het is een grote uitdaging om de integratie en de presentatie van metacontent kwaliteitsvol te organiseren, in samenspraak met zowel de content leveranciers als de deelnemende Gemeenten.

Bibnet heeft overeenkomsten afgesloten met en gebruikerslicenties verkregen vanwege leveranciers en rechtenvertegenwoordigers zoals: NBD-Biblion, Vlabin-VBC....

Het aanbod bij aanvang omvat in 2014:

1. Recensies

Recensies uit Leeswolf en Leeswel van Vlabin-VBC, op basis van de licentieovereenkomst met Vlabin-VBC

Evolutie en aanbod

De samenstelling van het basispakket kan evolueren, hetzij door uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden en bronnen, hetzij doordat de licentievoorwaarden, opgelegd door rechthebbenden, wijzigen of verstrengd worden.

Bibnet engageert zich om zich in te spannen om het basispakket maximaal uit te breiden met het oog op het versterken van de gebruikerservaring voor de bibliotheekgebruiker en de meerwaarde voor de bibliotheek.

Minstens een maal per jaar zal het bestaande basispakket en de voorstellen tot uitbreiding ervan beoordeeld worden op hun waarde door een representatieve groep van deelnemende Gemeenten.

Op zoek naar een verklaring voor de stopzetting met Vlabin-VBC  en hoe dit te rijmen valt met alles wat er in dit contract wordt vermeld, vind ik op de site van Bibnet alleen twee verslagen terug van de Evaluatiecommissie:

http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Bibliotheekportalen/Basispakket...

Daarin geen woord over een eventuele stopzetting..

Ook de nieuwsbrief 'Bibliotheekportalen' van oktober 2014 geeft geen informatie, integendeel: Meer covers, samenvattingen en recensies op Bibliotheekportalen, staat er met grote letters te lezen.

Ja? Wat nu te doen? Ik kan moeilijk mijn bestuur een contract laten ondertekenen waar onjuistheden in staan, ik denk dat geen enkel bestuur dat kan.

 

Hallo Antoon,

Indien die besparingen (opzeggen contract?) al eerder gepland waren, dan is het toch wel raar dat er in dat verslag van die evaluatiecommissievan 7 oktober 2014 hier geen melding van wordt gemaakt ....  't is maar de vraag wat dan nog de zin van zo'n evaluatiecommissie is...  

 Verslag evaluatiecommissie Basispakket Metacontent 2014
Auteur: Johan Mijs Publicatiedatum: 07-10-2014

grtz.


Dirk 

Antoon Verbeke zei:

Eventjes duiden dat die besparingen voor Vlabin-VBC nu eens niet aan die krachten van verandering liggen ;-), maar al voordien werden gepland.

We moeten eens serieus overwegen welke metacontent belangrijk is: commerciële of inhoudelijke. De laatste jaren gaat Bibnet volgens mijn bescheiden menin geen beetje teveel op dit commerciële partners rusten. Contracten afsluiten met commerciële partners, webwinkels op een overheidssite aanbieden, en anderzijds aanbieders van objectievere en gedegen informatie aan de kant schuiven is niet de juiste evolutie.

We moeten ook eens serieus overwegen of de klanten van de openbare bibliotheken wel gediend zijn met het overaanbod aan irrelevante informatie als ze willen weten of een werk ergens beschikbaar is. Zou die beschikbaarheid niet eerst moeten woren aangeboden en dan pas de gelegenheid worden gegeven om door te linken naar meer metacontent. Een duidelijke aanduiding van wie die metacontent levert ware ook niet mis.

 Beste Dirk,

dat was trouwens de reden van de rondvraag/enquête  van Vlabin-VBC.

Antoon.

Beste collega’s,

(met excuses voor het lange bericht)

Omwille van de opgelegde besparingen (10% bovenop de al eerder doorgevoerde besparingen) moet Bibnet onder meer een einde maken aan de Open Vlacc-samenwerking met Vlabin-VBC. Meer informatie hierover komt eerstdaags in FOCUS en vinden jullie nu al op de Bibnet-website: http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Open-Vlacc/Open_Vlacc/Werkorgan....

Omdat Vlabin-VBC voor een groot deel van zijn inkomsten afhankelijk is van de Open Vlacc-samenwerking met Bibnet, heeft het bestuur van Vlabin-VBC beslist om om alle activiteiten stop te zetten en de vzw Vlabin-VBC te ontbinden en vereffenen. Dit betekent helaas ook dat de tijdschriften Leeswolf en Leeswelp met onmiddellijke ingang worden stopgezet en er dus geen nieuwe recensies meer worden gepubliceerd in het basispakket Metacontent. De meer dan 50.000 bestaande recensies blijven aanwezig in het basispakket en Bibliotheekportalen. Bibnet heeft hiervoor een financiële regeling getroffen met Vlabin-VBC.

Enkele reacties op bovenstaande commentaren:

@Eugeen: het basispakket Metacontent is in de loop van 2014 significant verder uitgebouwd met covers, samenvattingen en aanwinstrecensies van NBD-Biblion, en met krantenrecensies die manueel worden geselecteerd bv. http://zoeken.diest.bibliotheek.be/detail/Stefan-Hertmans/Oorlog-en...

De beslissingen over de evaluatie/keuzes/vernieuwingen gebeuren in overleg met de evaluatiecommissie Basispakket Metacontent die elk jaar samenkomt in mei/juni. Een van de gevraagde vernieuwingen voor 2015 is een onderzoek naar leesfragmenten (zie verslag van de evaluatiecommissie op de Bibnet-website: http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Bibliotheekportalen/Basispakket...) Bibnet probeert ook in te spelen op vernieuwingen. We werden bv. verkennend benaderd door Folio, de opvolger van http://detijdschriften.be, om integratiemogelijkheden met hun recensies te bekijken.

@Johan: helaas is dit slechte nieuws niet enkel ‘onder het mom’ van besparingen, maar echt wegens besparingen.

@Antoon: we maken geen onderscheid tussen ‘commerciële’ of ‘inhoudelijke’ leveranciers. Onze bedoeling is net om rijke pagina’s met ‘gedegen' informatie samen te stellen. Je opmerking over de verhouding van functionaliteit (bv. beschikbaarheid) en informatie (bv. metacontent) willen we onderzoeken met een kwalitatief gebruikersonderzoek in het voorjaar van 2015. We bekijken tegelijk met de leverancier van de AquaBrowser of al een knop naar de beschikbaarheid op de resultatenpagina mogelijk is (de beschikbaarheid zelf kunnen we op die plaats niet realtime ophalen wegens technische beperkingen).

@Els: de stopzetting van de tijdschriften is een beslissing van Vlabin-VBC. Die beslissing hebben we met de evaluatiecommissie in juni niet voorzien (de omvang van de besparingen werden pas met de verklaringen van de nieuwe minister duidelijk). We hebben wel verzekerd dat de we bestaande Vlabin-recensies kunnen behouden in Bibliotheekportalen en in die zin is het voorstel van overeenkomst wel nog volledig geldig. Er is dus geen enkele redenen om niet in te tekenen op het Basispakket Metacontent. Komende evaluatiecommissie bekijken we de verdere impact.

@Antoon: de rondvraag van Vlabin-VBC kaderde in een eigen onderzoek naar de relevantie van de tijdschriften en de uitkomst ervan werd meegenomen in de licentieonderhandelingen met Bibnet voor 2014. Zoals hierboven vermeld volstaan de licentiekosten van de recensies en eigen inkomsten van Vlabin helaas niet om de organisatie in leven te houden.

Met vriendelijke groeten,

Johan

dag Johan,

Toch nog een vraag : Ik meende dat wij, "de sector" , dus betalen voor die metacontent...  Die fameuze € 0,06/inwoner... 

Als het dan zo is dat wij dat betalen, dan kan je dat toch niet op de besparingen afwimpelen?  Of vergis ik me?  

En indien dus die 0,06  niet voldoende zou zijn???, had het dan niet interessanter geweest een bevraging te doen, van wat we relevant vinden en wat niet ?  Zo hadden we dan rustig die NBD-Biblions of CDR's kunnen dumpen..  Of is dit beslist in die evaluatiecommissie?  

grtz.

Dirk

Dag Dirk, toch nog even verduidelijken:

De besparingen van Bibnet worden uiteraard niet afgewenteld op de 0,06 euro per inwoner voor het Basispakket Metacontent. Bibnet had een overeenkomst met Vlabin voor Open Vlacc-werking en één voor de recensies. Bibnet heeft de overeenkomst voor Open Vlacc-werking stopgezet. Het blijkt voor Vlabin-VBC niet mogelijk om de organisatie leefbaar te houden op basis van de licentie-inkomsten van recensies en eigen inkomsten alleen. Bibnet of de evaluatiecommissie hebben dus niet gekozen om de Vlabin recensies niet langer af te nemen. Vlabin-VBC zet de recensies noodgedwongen stop.

Gezien er geen licentiekosten meer zijn voor Vlabin recensies, komt er jaarlijks een bedrag vrij in het Basispakket, waar de evaluatiecommissie kan over beslissen (extra metacontent, opvangen indexering en wijzigende kosten van andere leveranciers, eventueel korting enz.). Bibnet wil alvast voorstellen om met een deel van het vrijgekomen bedrag in 2015 eenmalig de rechten op de bestaande Vlabin recensies af te kopen (de financiële regeling waarover sprake). Dit wordt besproken op de eerstkomende projectgroep Bibliotheekportalen van 10 december. Die groep heeft het mandaat om de evaluatiecommissie voor te bereiden.

Aanvullend, de werking van de evaluatiecommisie is misschien nog niet helemaal duidelijk: we doen jaarlijks via de provincies een oproep aan alle bibliotheken in Bibliotheekportalen om deel te nemen aan de evaluatiecommissie. Meestal worden een drietal bibliotheken per provincie afgevaardigd en sinds vorig jaar kunnen ook niet-PBS bibliotheken deelnemen in het kader van de tussenoplossing Bibliotheekportalen. In de commissie wordt inderdaad over de inhoud van het basispakket beslist, meestal op voorzet van de projectgroep Bibliotheekportalen.

Johan

RSS

© 2020   Gemaakt door Kenniskantoor.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden