Beste,

Onze bibraad moet opnieuw samengesteld worden. Geen mensen meer aangeduid door de politieke fracties, maar alleen gebruikers en deskundigen. Dat wil zeggen dat de statuten ook moeten aangepast worden. In mijn zoektocht naar goede voorbeelden bots ik op 'huishoudelijke' en 'organieke' reglementen.

Ik heb het gevoel dat die benamingen door veel mensen door mekaar worden gebruikt, maar eigenlijk iets verschillend betekenen. Kan iemand verklaren wat het verschil is? En wat je nodig hebt om de interne werking van een gebruikersorgaan te regelen. 

Heel veel dank !

Weergaven: 410

Berichten in deze discussie

Het organiek reglement bepaalt de regels van samenwerking tussen het gemeentebestuur en de adviesraad.  Het kan gaan over bevoegdheden, communicatie, afspraken,...

Het huishoudelijk reglement bepaalt de werking van het adviesorgaan : aantal vergaderingen, manier van stemmen, enz...

En kan je ook vertellen in welke mate het één en ander verplicht is?

Alvast bedankt.

Ik denk huishoudelijk verplicht, organiek optioneel, hoewel (zie hieronder) :

§ 3. Onder voorbehoud van de wettelijke en decretale bepalingen die op dit gebied gelden, kan alleen de gemeenteraad overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren.
Ten hoogste twee derde van de leden van de raden en de overlegstructuren, vermeld in het eerste lid, is van hetzelfde geslacht. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.
Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de raden en de overlegstructuren, vermeld in het eerste lid. (…)
§ 5. De gemeenteraad bepaalt bij reglement de wijze waarop concreet vorm gegeven wordt aan de inspraak, vermeld in paragraaf 1 tot en met 4, voor de gemeente en haar organen.

Wat is er veranderd op 1 januari 2019? In vergelijking met het Gemeentedecreet dat tot einde 2018 van kracht was, zijn twee zaken niet langer opgenomen in het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur:

  • de verplichting om “verslagen en einddocumenten van adviesraden en overlegstructuren” mee te delen aan de gemeenteraad. (Al kan men uiteraard plaatselijk afspreken om dat blijvend te doen. De Wakkere Burger pleit daarvoor)
  • de verplichting om plaatselijk uitdrukkelijk vast te leggen “op welke wijze het gevolg dat aan de adviezen wordt gegeven, zal worden meegedeeld”. (Dit verwijst naar de mogelijkheid om plaatselijke afspraken te maken over gemotiveerd antwoord of feedback van het beleid op adviezen. De Wakkere Burger pleit er voor om dat blijvend te doen. Meer zelfs: Wij zijn voorstander van een verplichting tot gemotiveerd antwoord op adviezen)

OK, dankjewel.

Ondertussen kreeg ik van onze collega uit Holsbeek documenten van wijlen Locus die alles mooi op een rijtje zetten.

Model Organiek reglement

Toelichting bij Organiek reglement

Model Huishoudelijk reglement

RSS

© 2020   Gemaakt door Kenniskantoor.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden